Regulamin promocji Black Week “Vouchery”

 1. Organizatorem promocji jest firma Infobrokerska.pl, będąca marką spółki Infomedia Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Morawskiego 5/333, 30-102 Kraków. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677473, NIP: 6793149555, REGON: 367268936
 2. Z promocji może skorzystać każdy uprawniony do dokonywania zakupów online.
 3. Voucher w rozumieniu niniejszego regulaminu to numer transakcji, którą dokonało się płatności za voucher lub vouchery.
 4. Kupujący jest zobowiązany do zachowania numeru transakcji za dokonanie płatności z zakup Vouchera/Voucherów.
 5. Każdy Voucher uprawnia do otrzymania jednorazowej zniżki, podczas dokonywania płatności za szkolenie organizowane przez Infomedia Group w 2020 roku. 
 6. Zniżka, o której mowa w pkt. 5 ma charakter kwotowy – odpowiada wartości vouchera.
 7. Voucher ma wartość 250 zł lub 100 zł.
 8. Voucher o wartości 250 zł kosztuje 100 zł i uprawnia do zniżki przy zapisie na szkolenie dwudniowe.
 9. Voucher o wartości 150 zł kosztuje 50 zł  i uprawnia do zniżki przy zapisie na szkolenie jednodniowe.
 10. Każdy Voucher  jest ważny od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku.
 11. Realizacja Vouchera następuje poprzez wpisanie przez Uczestnika w trakcie rejestracji na szkolenie w 2020 roku numeru transakcji za zakupiony Voucher.
 12. Voucher w postaci numeru transakcji nie jest imienny i można przekazać go innej osobie.
 13. Voucher można wykorzystać tylko jeden raz, do jednego zamówienia w terminie ważności kuponu.
 14. Vouchery nie sumują się.
 15. Voucher/y łączy się tylko z promocją Early Bird.
 16. Voucher/y nie podlegają wymianie na ekwiwalent rzeczowy, ani na gotówkę.
 17. Zakupiony Voucher/y nie podlegają zwrotowi.
 18. Promocja obowiązuje na obszarze Polski.
 19. Administratorem danych osobowych osób, które dokonały zakupu Vouchera/Voucherów jest Infobrokerska.pl, będąca marką spółki Infomedia Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Morawskiego 5/333, 30-102 Kraków. Firma wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Sądu w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677473, NIP: 6793149555, REGON: 367268936
 20. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@infobrokerska.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. 
 21. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.